Algemene voorwaarden

1. Definities

Optochtloper
De consument die via Carnavalsvereniging De Smoezen (hierna te noemen C.V. De Smoezen) een Ticket koopt voor de optocht.

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van C.V. De Smoezen;

Locatie
De plaats waar de optocht gehouden wordt;

Optochtorganisator
De partij die de optocht organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen C.V. De Smoezen en de optochtloper;

C.V. De Smoezen
De vereniging Carnavalsvereniging “De Smoezen”, gevestigd te Wilgenhoek 10, 7681 RP Vroomshoop;


2. Algemeen

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door C.V. De Smoezen worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere aankoop via de website, Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Optochtorganisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar de optocht wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren. De optochtloper verklaart zich ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.


3. Annulering en teruggave

Een optochtorganisator heeft het recht om de optocht te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal C.V. De Smoezen trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal C.V. De Smoezen haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van de optocht op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

C.V. De Smoezen is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de aankoop bij een eventuele annulering van een optochtorganisator. Indien en voor zover optochtorganisator besluit tot restitutie van de inschrijvingsgelden. Zal restitutie die aantoonbaar aan C.V. De Smoezen zijn voldaan, kunnen plaatsvinden via C.V. De Smoezen.

Een deelname is voor de optochtloper onherroepelijk. Het is voor de optochtloper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.


4. Betalingen

C.V. De Smoezen accepteert enkel iDEAL betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.


5. Levering

Uw naam wordt direct na ontvangst van de betaling opgenomen op de deelnemerslijst. Dit betekent dat u recht heeft op ontbijt, vervoer naar locatie, deelname optocht en toegang tot evenement.


6. Aansprakelijkheid

C.V. De Smoezen verleent geen enkele garantie voor (de toegang tot) de optocht, voor de organisatie van de optocht, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van de optocht, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

C.V. De Smoezen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de optochtloper tijdens of ten gevolge van vervoer richting / een bezoek aan de optocht of het evenement.


7. Elektronische communicatie en bewijs

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen optochtloper en C.V. De Smoezen, is C.V. De Smoezen niet aansprakelijk.

De administratie van C.V. De Smoezen geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de optochtloper in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft C.V. De Smoezen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat C.V. De Smoezen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan C.V. De Smoezen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


9. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

De optochtloper dient zich als goede en ordelijke bezoeker van de optocht te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de optochtorganisator van een door hem te bezoeken optocht alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

Voor een weigering door de optochtorganisator van de optocht of het openbaar gezag om optochtloper toe te laten tot de optocht / evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de optochtloper zal C.V. De Smoezen niet aansprakelijk zijn.

De optochtloper bezoekt de optocht/evenement op eigen risico. C.V. De Smoezen zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij optochtloper ontstaat bij de reis van of naar de optocht of het bijwonen daarvan.

Optochtloper dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de optochtorganisator van de optocht of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke.


10. Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met C.V. De Smoezen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door C.V. De Smoezen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Gegevens CV De Smoezen

Naam :Carnavalsvereniging De Smoezen
Secretariaatsadres :Wilgenhoek 10
Postcode en plaats :7681 RP Vroomshoop
KVK :40059698
E-mail :info@desmoezen.nl
Winkelwagen